Afriquia Logo3

Read the statute

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Afriquia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bartłomieja Osadnika zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym Rep. Rep. A 5961/2018 sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Nowaka w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 33/1, w dniu 13.08.2018 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
 2. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Badanie i gromadzenie danych o potrzebach pomocy.
 2. Pozyskiwanie, naprawa i dystrybucja używanego sprzętu medycznego.
 3. Pozyskiwanie i dystrybucja sprzętu medycznego i lekarstw.
 4. Współpraca oraz wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji krajowych i zagranicznych, prowadzących działalność mająca na celu ochronę zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawę warunków ich życia.
 5. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych potrzebującym.
 6. Organizowanie wyjazdów pomocowych.
 7. Organizowanie zbiórek publicznych.
 8. Organizowanie konferencji, seminariów oraz kampanii informacyjnych dotyczących wolontariatu oraz problemów mieszkańców kontynentu afrykańskiego.
 9. Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, nauki, edukacji, służby zdrowia, oświaty i wychowania.”

§ 7a

Fundacja może udzielać pomocy medycznej i humanitarnej na terytorium każdego kraju w wypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, wynikłego z katastrofalnych działań przyrody lub zdarzeń nadzwyczajnych w postaci działań wojennych, zamieszek krajowych i epidemii chorób zakaźnych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Powoływanie ambasadorów Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. innych źródeł.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, odsetek i innych źródeł mogą być użyte na realizację celów Fundacji.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§ 13

 1. Radę Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 10 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd oraz poszczególnych jego członków.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 6. Członkowsko w Radzie wygasa na skutek:a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie na ręce Rady Fundacji,b) utraty praw obywatelskich nas skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,c) śmierci członka Rady.
 7. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:Żądania od zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji na okres 5 lat.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji oraz Pierwszego Prezesa powołuje Fundator.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
 4. Rada Fundacji powołuje następnego Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie na ręce Rady Fundacji,b) utraty praw obywatelskich nas skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,c) śmierci członka Zarządu.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,b) uchwalanie regulaminów,c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd powołuje ambasadorów do promowania działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia.

§ 18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.